O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Ďalšie témyŠtát a peniazeOd nového roka bude Index daňovej spoľahlivosti verejný. Čo to znamená pre...

Od nového roka bude Index daňovej spoľahlivosti verejný. Čo to znamená pre podnikateľov?

Nové nástroje v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov dobrovoľne si plniť svoje daňové povinnosti – novinky v týchto dvoch oblastiach priniesla novela daňového poriadku, ktorá platí od 1.1.2022. Poriadnych daňovníkov chce štát odmeňovať.

Jeden z nástrojov, ktorý už niekoľko rokov používa na to, aby určil, kto si ako plní svoje povinnosti voči finančnej správe, je tzv. Index daňovej spoľahlivosti. Ten bude po novom verejný a bude závisieť aj od ekonomických ukazovaťelov podnikateľa. Viac o tejto téme nám v relácii peniaze povedal Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Čo je to ten index daňovej spoľahlivosti?

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zavádza tzv. index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index. Finančná správa ho definuje takto: „Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.“

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

  • vysoko spoľahlivé,
  • spoľahlivé,
  • nespoľahlivé,
  • nehodnotené.

Ktoré daňové subjekty budú hodnotené?

Hodnoteniu nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale iba tie, ktoré podnikajú a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Finančná správa presne píše: „Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu (zoznam právnych foriem bude uverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR), nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.“

Benefity a obmedzenia plynúce z indexu

Daňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane bude poskytovať nielen benefity, ktoré uverejnení na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, ale aj nasledovné benefity:

  • Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku.
  • Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
  • Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
  • Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu.

Spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytované benefity uverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti to je jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Stále v procese finalizácie

Informácie v tomto článku sú prebraté z webstránky Finančnej správy, začiatkom januára 2022. Index daňovej spoľahlivosti je stále v procese finalizácie a preto sa jeho fungovanie ešte bude meniť. Pre najnovšie informácie o indexe odporúčame navštíviť stránku Finančnej správy alebo príp. rovno stránku Indexu daňovej spôsobilosti na webe Finančnej správy.

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook